In bài viết

5 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi ngành nông nghiệp

(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương.

29/05/2023 17:23
5 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi ngành nông nghiệp - Ảnh 1.

Kiểm lâm là một trong 5 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi ngành nông nghiệp

5 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi ngành nông nghiệp

Theo Thông tư, có 5 vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương cần định kỳ chuyển đổi bao gồm:

1- Quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm;

2- Kiểm dịch động vật;

3- Kiểm lâm;

4- Kiểm soát thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, bệnh động vật, gia súc, gia cầm;

5- Theo dõi, quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh, thú y, thủy sản.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Thông tư nêu rõ, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc là từ đủ 2 năm đến 5 năm.

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm được phân công làm việc ở vị trí công tác đó của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2023.

Bãi bỏ Thông tư số 32/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đối với các trường hợp thuộc diện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định nêu trên đang được theo dõi, tính thời gian chuyển đổi theo quy định tại Thông tư số 32/2015/TT-BNNPTNT trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa đủ thời gian định kỳ chuyển đổi theo Thông tư số 32/2015/TT-BNNPTNT thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, tính thời gian giữ vị trí công tác để rà soát định kỳ chuyển đổi theo thời hạn quy định.

Tuệ Văn