In bài viết

Giáo viên THPT chuyển sang dạy THCS, xếp hạng thế nào?

(Chinhphu.vn) - Bà Ngọc Hồng (Tiền Giang) là giáo viên THPT giữ ngạch 15.113, hạng III (mã số V.07.05.15). Nay bà xin chuyển về dạy THCS. Bà Hồng hỏi, bà được xếp vào ngạch giáo viên THCS hạng mấy?

10/12/2021 08:02

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Thời điểm năm 2015, viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch giáo viên THPT (quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC và Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT (quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV). Theo đó, viên chức giữ ngạch giáo viên trung học (mã số 15.113) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III (mã số V.07.05.15).

Khi giáo viên THPT được chuyển sang dạy cấp THCS và đạt các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS tương ứng thông qua hình thức xét chuyển.

Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được quy định tại Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Đề nghị bà Hồng liên hệ với cấp có thẩm quyền theo phân cấp tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn