In bài viết

Ai quyết định đơn vị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

(Chinhphu.vn) - Theo quy định, người có thẩm quyền giao tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

19/08/2023 08:02

Theo ông Trần Thanh Hiếu tham khảo, tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ có quy định: "2. Quy định về đấu thầu và các nội dung liên quan đến đấu thầu sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); các pháp luật liên quan".

Tại Điều 82 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định về quy trình lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công như sau: "Quy trình lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được thực hiện theo quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự án".

Tại Khoản 2 Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư.

Ông Hiếu hỏi, Sở Kế hoạch và Đầu tư có được giao là cơ quan thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 73 Luật Đấu thầu, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, trừ trường hợp gói thầu thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 74 của Luật này.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, người có thẩm quyền giao tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp gói thầu mua sản phẩm, dịch vụ công không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 58/2016/TT-BKHĐT, người có thẩm quyền quyết định đơn vị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chinhphu.vn