In bài viết

An ninh, an toàn trong giao dịch điện tử về đất đai

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất quy định về an ninh, an toàn trong giao dịch điện tử về đất đai.

06/07/2016 15:48

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn phù hợp với quy định của pháp luật khi tiến hành giao dịch điện tử.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tiến hành giao dịch điện tử có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm sự hoạt động thông suốt của hệ thống thông tin thuộc quyền kiểm soát của mình; trường hợp gây ra lỗi kỹ thuật của hệ thống thông tin làm thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự thảo nêu rõ, cơ quan, tổ chức, cá nhân không được thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm cản trở hoặc gây phương hại đến việc bảo đảm an ninh, an toàn trong giao dịch điện tử về đất đai.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được thực hiện bất kỳ hành vi nào gây phương hại đến sự toàn vẹn của thông điệp dữ liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Bảo mật thông tin trong giao dịch điện tử

Theo dự thảo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn các biện pháp bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước khi tiến hành giao dịch điện tử.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được sử dụng, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin về bí mật đời tư hoặc thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà mình tiếp cận hoặc kiểm soát được trong giao dịch điện tử nếu không được sự đồng ý của họ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo dự thảo, khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân có các trách nhiệm lưu giữ một thông điệp dữ liệu nhất định, bao gồm cả việc di chuyển dữ liệu đến một hệ thống máy tính khác hoặc nơi lưu giữ khác; duy trì tính toàn vẹn của một thông điệp dữ liệu nhất định; xuất trình hoặc cung cấp một thông điệp dữ liệu nhất định bao gồm cả mật mã và các phương thức mã hóa khác mà cơ quan, tổ chức, cá nhân đó có hoặc đang kiểm soát; xuất trình hoặc cung cấp thông tin về người sử dụng dịch vụ trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu là người cung cấp dịch vụ có quyền kiểm soát thông tin đó; các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình.

Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai có quyền tìm kiếm hoặc thực hiện các hình thức truy cập đối với một phần hoặc toàn bộ hệ thống máy tính và các thông điệp dữ liệu trong hệ thống đó; thu giữ toàn bộ hoặc một phần hệ thống máy tính; sao chép và lưu giữ bản sao của một thông điệp dữ liệu; ngăn cản việc truy cập vào một hệ thống máy tính; các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Khi thực hiện các quyền trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn