In bài viết

Áp dụng quy định mới về tinh giản biên chế từ 20/7/2023

(Chinhphu.vn) - Ông Ngô Hữu Phước (Tây Ninh) sinh tháng 6/1967, là giáo viên, đã đóng BHXH 35 năm. Ông Phước đã làm hồ sơ nghỉ theo diện tinh giản biên chế tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP trong năm 2023. Ông Phước hỏi, nay Nghị định 29/2023/NĐ-CP có hiệu lực thì ông có đủ điều kiện nghỉ theo diện tinh giản biên chế nữa không?

07/08/2023 14:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023 và được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030 (Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 29/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành).

Theo đó, đề nghị ông Ngô Hữu Phước căn cứ Nghị định số 29/2023/NĐ-CP để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn