In bài viết

Ba giải pháp trọng tâm đột phá của lực lượng Công an

(Chinhphu.vn) – Đảng ủy Công an Trung ương xác định 3 giải pháp trọng tâm đột phá trong năm 2019 là: Tăng cường ứng dụng các thành tựu KHCN, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ; ổn định tổ chức, hoàn thiện pháp luật, quy chế, quy trình công tác theo mô hình tổ chức mới; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các đơn vị, địa phương.

16/02/2019 08:00
Đại tướng GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.
Đại tướng GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ điều này với báo chí khi đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công an năm 2018 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân năm 2019.

Thưa Bộ trưởng, năm 2018, tình hình thế giới, trong nước diễn biến phức tạp đặt ra những thách thức không nhỏ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Với quyết tâm chính trị cao, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác. Xin Bộ trưởng nhấn mạnh thêm những kết quả nổi bật trong năm qua?

Bộ trưởng Tô Lâm: Năm 2018, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác công an đề ra, nổi bật là:

Đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình thế giới, khu vực, trong nước, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định các chủ trương, chính sách, hoàn thiện thể chế và huy động các nguồn lực để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phức tạp về an ninh, trật tự, góp phần quan trọng củng cố hình ảnh nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, nâng cao uy tín và vị thế trên trường quốc tế.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Quyết liệt mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy... được triển khai quyết liệt, khẩn trương và đạt nhiều kết quả quan trọng; trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn được quan tâm triển khai, giải quyết kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Công tác thi hành án hình sự và thi hành án tạm giữ, tạm giam được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả, đúng pháp luật.

Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính và hoàn thiện pháp luật được đẩy mạnh. Bộ Công an đã tham mưu, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội thông qua nhiều văn bản luật quan trọng: Luật An ninh mạng, Luật Công an nhân dân năm 2018, Luật Đặc xá (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; bước đầu củng cố vững chắc, đồng bộ hơn các cơ sở pháp lý trong tổ chức, hoạt động của lực lượng Công an, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt đã triển khai có hiệu quả cơ chế đối thoại an ninh với nhiều đối tác quan trọng, góp phần xây dựng và tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao vị thế của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong khu vực và quốc tế, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong giải quyết các vấn đề quốc tế và đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham gia sâu rộng, có hiệu quả và thực chất hơn vào các cơ chế hợp tác an ninh khu vực và toàn cầu, đóng góp có hiệu quả trong thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực và quốc tế.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy Công an Trung ương xác định là công tác trọng tâm “đột phá”, cấp bách và được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tạo bước chuyển biến tích cực trong toàn lực lượng. Đã tích cực triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; chủ động tham mưu, đề xuất để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an.

Theo đó, Bộ Công an không tổ chức cấp trung gian; nâng cao chất lượng, giảm số lượng lớn đơn vị cấp Cục, sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, báo chí, y tế; sáp nhập các đơn vị Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Công an tỉnh, thành phố; giảm đầu mối trực thuộc Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện; bước đầu thực hiện thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã; phân định rõ phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cấp Công an, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất khắc phục được chồng chéo, chia cắt, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng công tác công an.  

Có thể đánh giá, các nội dung nhiệm vụ triển khai Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy trong Công an nhân dân cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công việc; tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an đã đi vào hoạt động ổn định. Qua một thời gian vận hành, các chủ trương, mệnh lệnh chỉ đạo đến với các đơn vị, cá nhân trực tiếp thực hiện nhanh hơn; thông tin giúp lãnh đạo chỉ huy, chỉ đạo cũng tập trung, thống nhất tại cơ quan tham mưu các cấp; từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chiến đấu, không gián đoạn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở tất cả các cấp. Năm 2018 lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao.

Với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, xin Bộ trưởng cho biết nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm lực lượng Công an phải tập trung thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo?

Bộ trưởng Tô Lâm: Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Cạnh tranh chiến lược của các nước lớn, chiến tranh thương mại cùng với chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ có xu hướng gia tăng. Hoạt động khủng bố, chiến tranh cục bộ, phá hoại, an ninh phi truyền thống luôn hiện hữu, đe dọa an ninh, lợi ích của quốc gia trong đó có Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm vẫn chưa thể giải quyết triệt để nên tình hình tội phạm hình sự tiếp tục có xu hướng gia tăng; tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy, sử dụng công nghệ cao còn tiềm ẩn phức tạp. Tình hình đó đặt ra những khó khăn, thách thức và yêu cầu nhiệm vụ hết sức nặng nề, khẩn trương đối với lực lượng Công an nhân dân.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2019 và những năm còn lại của nhiệm kỳ, đề ra phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để thực hiện chủ đề công tác “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở” và đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản là: Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa âm mưu bạo loạn, khủng bố, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đẩy lùi, làm giảm 03 - 05% vụ phạm pháp hình sự, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sâu sát cơ sở, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng với Công an nhân dân.

Đảng ủy Công an Trung ương cũng xác định 3 giải pháp trọng tâm đột phá, đó là: Tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ; ổn định tổ chức, hoàn thiện pháp luật, quy chế, quy trình công tác theo mô hình tổ chức mới; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các đơn vị, địa phương.

Tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm, then chốt là xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện cơ chế, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác tổ chức, cán bộ và thực thi công vụ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện gắn với thực hiện “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình trong Đảng, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng thời hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động, phân công, phân cấp mạnh mẽ, giao quyền cụ thể gắn với trách nhiệm rõ ràng đối với từng cấp Công an và từng cá nhân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh, không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ; kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; xây dựng công an xã chính quy; chuẩn bị nhân sự giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025; khẩn trương hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án tổ chức lại các học viện, trường Công an nhân dân và Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân; ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ, xác định tỷ lệ cán bộ hợp lý ở các cấp Công an; từng bước điều chỉnh hợp lý chế ở các cấp Công an; thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp tinh giản biên chế; xây dựng phương án cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, ấn định biên chế cho Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo tăng cường cho cơ sở.

Nhân dịp năm mới, đồng chí có huấn thị gì với đội ngũ làm công tác báo chí trong Công an nhân dân để góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ công tác công an năm 2019?

Bộ trưởng Tô Lâm: Năm 2019, báo chí nói chung và báo chí Công an nhân dân nói riêng đang đứng trước những cơ hội lớn cùng nhiều thách thức nặng nề và gay gắt, đòi hỏi đội ngũ làm công tác báo chí trong Công an nhân dân phải đổi mới và sáng tạo hơn nữa. Các cơ quan báo chí trong Công an nhân dân cần quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải coi: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách làm tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Báo chí Công an nhân dân cần bám sát nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; chú trọng tuyên truyền chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, phản ánh kịp thời, sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công tác thông tin, tuyên truyền luôn phải hướng đến việc giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và gương người tốt, việc tốt, mô hình hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cần thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để xây dựng đội ngũ người làm báo trong Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Trong đó, việc tu dưỡng rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và 10 điều quy định đạo đức, nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam là việc làm thường xuyên, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác hằng ngày của mình, luôn giữ mình trong sạch, vững mạnh, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, “lợi ích nhóm” không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trước thềm năm mới Kỷ Hợi 2019, Bộ trưởng được Đảng, Nhà nước phong hàm Đại tướng. Đây là niềm tự hào không chỉ của riêng đồng chí và gia đình mà còn là của toàn lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí có thể chia sẻ cảm nhận của mình về vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân?

Bộ trưởng Tô Lâm: Được phong hàm Đại tướng đúng dịp bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019 là niềm vinh dự, tự hào đối với cá nhân tôi và toàn lực lượng Công an nhân dân. Đây là sự ghi nhận, đánh giá của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với cống hiến, đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân. Nhân dịp này, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, hiệp đồng của các bộ, ban, ngành, địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhân dân để lực lượng Công an có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xin hứa trước Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ cùng với tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Năm mới Kỷ Hợi 2019, với trọng trách ngày càng lớn hơn, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, luôn nêu cao tinh thần, ý chí chiến đấu, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy; giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của Đảng, Nhà nước, nhân dân; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Nhân đây, tôi xin gửi tới cán bộ lão thành, các tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân viên công an, lực lượng công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và bạn đọc của Tạp chí Công an nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc lời chúc sức khỏe, năm mới với nhiều thành công mới, thắng lợi mới.

Cảm ơn Bộ trưởng!