In bài viết

Bác sĩ y học dự phòng được thi cao học y tế công cộng?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Đình Hưng (dr.jubatus@...) hỏi: Tôi tốt nghiệp đại học ngành bác sĩ y học dự phòng và nay muốn thi cao học ngành y tế công cộng, vậy ngành tốt nghiệp đại học của tôi có được coi là ngành phù hợp với ngành tôi muốn thi cao học không?

07/08/2016 08:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Điều 6 Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ quy định, “Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi có cùng tên trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành.

Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo dục đào tạo Việt Nam cấp III (trừ trường hợp đã được quy định tại Khoản 1 Điều này) hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành”.

Theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 14/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ thì các ngành đúng của y tế công cộng là các ngành cùng nhóm ngành quản lý dịch vụ y tế thuộc mã ngành cấp IV, bao gồm y tế công cộng, dinh dưỡng, lý sinh y học, kỹ thuật hình ảnh y học, vật lý trị liệu. Các ngành gần là các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe, trừ nhóm ngành quản lý dịch vụ y tế.

Như vậy, theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành y học dự phòng được xác định là ngành gần với chương trình đào tạo thạc sĩ y tế công cộng.

Chinhphu.vn