In bài viết

Bán hàng online không thuộc nhóm được hỗ trợ khó khăn

(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thị Cẩm Vân (tỉnh Đồng Tháp) hỏi, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 người bán hàng online có được hỗ trợ hay trợ cấp từ gói hỗ trợ của Chính phủ không?

08/10/2021 11:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau:

Bán hàng online không thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ cho lao động tự do tại các quyết định của UBND tỉnh (Quyết định số 964/QĐ-UBND-HC ngày 16/7/2021 và Quyết định số 1277/QĐ-UBND-HC ngày 29/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp).

Trường hợp bà quá khó khăn, mà chưa được hỗ trợ, đề nghị bà liên hệ địa phương nơi cư trú để được xem xét trợ giúp đột xuất.

Chinhphu.vn