In bài viết

Ban quản lý dự án có được quyền nghiệm thu công trình?

(Chinhphu.vn) - Một Tổng công ty có 61% vốn Nhà nước vừa thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành để quản lý và triển khai dự án đầu tư xây dựng (dự án nhóm A) và cử ông X, Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty làm Giám đốc Ban quản lý dự án.

27/08/2019 11:02

Trong công tác nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng, với vai trò Giám đốc Ban quản lý dự án, ông X sẽ ký trình báo cáo kết quả giám sát thi công và hoàn thành công trình xây dựng cho chủ đầu tư; với vai trò Phó Tổng Giám đốc, ông X được ủy quyền làm người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư được ủy quyền để đại diện chủ đầu tư tham gia hội đồng nghiệm thu để ký nhận bàn giao công trình.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng Công ty đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, ông X với vai trò Giám đốc Ban quản lý dự án vừa trình hồ sơ nghiệm thu và vừa đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư được ủy quyền để ký nghiệm thu bàn giao công trình thì có vi phạm quy định nào của pháp luật về xây dựng không?

Có sự khác nhau giữa "chủ đầu tư" (thường là hội đồng quản trị) và "người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư" (thường là Tổng Giám đốc - theo điều lệ của Tổng Công ty) hay không? Trong trường hợp cụ thể là nghiệm thu công trình xây dựng nhóm A thì "người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư" có được mặc định thay thế cho "chủ đầu tư" hay không, hay cần có 1 phân cấp hoặc ủy quyền của "chủ đầu tư" cho "người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư"?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 63 Luật Xây dựng năm 2014, Ban quản lý dự án chuyên ngành có trách nhiệm: Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 68 Luật Xây dựng năm 2014, trực tiếp quản lý đối với những dự án do người quyết định đầu tư giao và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 69 Luật Xây dựng năm 2014; bàn giao công trình cho cơ quan, đơn vị quản lý vận hành, khai thác sử dụng; trường hợp cần thiết được người quyết định đầu tư giao thì trực tiếp quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình.

Do vậy, việc Ban quản lý dự án chuyên ngành tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình là phù hợp.

Việc ủy quyền làm người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư được thực hiện theo các quy định của pháp luật về ủy quyền.

Chinhphu.vn