In bài viết

Bằng trung cấp nghề văn thư có thay được chứng chỉ bồi dưỡng ngạch?

(Chinhphu.vn) – Một trong những yêu cầu về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch văn thư viên có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư theo tiêu chuẩn ngạch văn thư viên. Hiện nay, không có quy định bằng trung cấp nghề văn thư lưu trữ thay thế chứng chỉ bồi dưỡng ngạch văn thư viên.

17/09/2021 11:20

Bà Nguyễn Phượng (Thanh Hóa) đang hưởng lương ngạch viên chức Văn thư Trung cấp (có bằng trung cấp nghề Văn thư - đánh máy). Bà Phượng hiện đã có bằng Đại học Hành chính, muốn chuyển ngạch sang Văn thư viên nhưng điều kiện chuyển ngạch sang văn thư viên là phải có bằng Đại học Văn thư, lưu trữ; nếu bằng đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng văn thư lưu trữ.

Bà Phượng hỏi, bà đã có bằng trung cấp nghề văn thư lưu trữ thì có cần phải học chứng chỉ bồi dưỡng văn thư lưu trữ không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư thì một trong những yêu cầu về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch văn thư viên có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư theo tiêu chuẩn ngạch văn thư viên. Hiện nay, không có quy định bằng trung cấp nghề văn thư lưu trữ thay thế chứng chỉ bồi dưỡng ngạch văn thư viên.

Chinhphu.vn