In bài viết

Báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thực hiện thế nào?

(Chinhphu.vn) - Điểm a Khoản 4 Điều 11 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn có đề cập đến việc các cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính của cơ sở của năm trước kỳ báo cáo theo hướng dẫn của bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 31/3 kể từ năm 2023.

06/05/2023 07:02

Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, các Bộ quản lý lĩnh vực sẽ: "Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở thuộc phạm vi quản lý cho năm 2022, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở trước ngày 01 tháng 12 năm 2023".

Bà Đặng Thị Thanh Huyền (Hà Nội) hỏi, trước ngày 31/3 kể từ năm 2023, cơ sở tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP cần thực hiện việc cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính của cơ sở của năm trước kỳ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ quản lý lĩnh vực như thế nào? Hiện tại, ngoài thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực quản lý chất thải thì chưa thấy có hướng dẫn nào của Bộ liên quan.

Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, các cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này định kỳ hai năm một lần có trách nhiệm "cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính của cơ sở của năm trước kỳ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 31 tháng 3 kể từ năm 2023".

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT ngày 15/11/2022 quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 1239/BCT-TKNL ngày 10/3/2023 về việc báo cáo số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022.

Bộ Tài nguyên và Môi trường với vai trò là cơ quan đầu mối quốc gia về biến đổi khí hậu cũng đã ban hành một số văn bản gửi các Bộ quản lý lĩnh vực đôn đốc việc triển khai các quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Các Bộ quản lý lĩnh vực gồm Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn kỹ thuật cụ thể về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Đăng Khôi