In bài viết

Báo cáo tài chính giữa niên độ có phải kiểm toán độc lập?

(Chinhphu.vn) - Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành không có quy định bắt buộc báo cáo tài chính giữa niên độ của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải được kiểm toán độc lập.

10/11/2022 08:45

 Tại Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định:

"Các thông tin công bố định kỳ

1. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải định kỳ công bố các thông tin sau đây:…

g) Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập, bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có) theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp; thời hạn công bố trước ngày 31 tháng 7 hàng năm;"

Tại Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự quy định:

"4. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 109 như sau:

d) Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm, bao gồm cả báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có); việc công bố phải thực hiện trước ngày 31 tháng 7 hằng năm;".

Ông Huỳnh Ngọc Đức hỏi, báo cáo tài chính giữa niên độ có bắt buộc phải được kiểm toán độc lập không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 109 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điểm g Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải công bố định kỳ trên trang thông tin điện tử của công ty và của cơ quan đại diện chủ sở hữu những thông tin sau đây: "Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập; thời hạn công bố phải trước ngày 31 tháng 7 hằng năm; bao gồm cả báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có);"

Khoản 4 Điều7 Luật số 03/2022/QH15 (có hiệu lực từ ngày 01/3/2022) quy định sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 109 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 như sau: "d) Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm, bao gồm cả báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có); việc công bố phải thực hiện trước ngày 31 tháng 7 hằng năm;".

Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

"1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau".

Căn cứ các quy định nêu trên, Luật Doanh nghiệp hiện hành không có quy định bắt buộc báo cáo tài chính giữa niên độ của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải được kiểm toán độc lập.

Việc xác định đối tượng doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ và thực hiện kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính giữa niên độ (nếu có) căn cứ quy định pháp luật về kế toán, kiểm toán và pháp luật có liên quan.

Đề nghị ông tham vấn ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán để nhận được thông tin cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp.

Chinhphu.vn