In bài viết

Bảo đảm dự thầu có hiệu lực sau khi đóng thầu là không hợp lệ

(Chinhphu.vn) - Trường hợp bảo đảm dự thầu của nhà thầu có hiệu lực sau thời điểm đóng thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu được đánh giá là không hợp lệ theo quy định.

30/11/2019 08:02

Công ty của ông Phạm Văn Sự (Sóc Trăng) thực hiện tư vấn thầu gói thầu xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, có 1 nhà thầu ghi trong bảo đảm dự thầu có hiệu lực là 8h30 phút ngày 15/5/2019 trong khi đó thời điểm đóng thầu là 8h00 phút ngày 15/5/2019. Ông Sự hỏi, bảo đảm dự thầu nêu trên có được coi là hợp lệ không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm d, Khoản 2, Điều 28 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong các nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với vấn đề của ông Sự, trường hợp bảo đảm dự thầu của nhà thầu có hiệu lực sau thời điểm đóng thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu được đánh giá là không hợp lệ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn