In bài viết

Bảo hiểm xe cơ giới ưu tiên bồi thường thiệt hại về người

(Chinhphu.vn) – Bà Phạm Phương Lan (Hà Nội) hỏi, chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới ưu tiên bồi thường thiệt hại về người như thế nào?

28/11/2021 09:20

Luật sư Trương Trung Nghĩa - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Điều 4 Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/1/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có hướng dẫn chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới ưu tiên bồi thường thiệt hại về người với mức trách nhiệm bồi thường tối đa tính theo nạn nhân 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn giao thông.

Đồng thời, chế độ bảo hiểm này không phân biệt lỗi của chủ xe hoặc lái xe với lỗi của người bị nạn (trừ trường hợp người bị nạn có lỗi hoàn toàn).

Như vậy, người bị nạn không cần chờ phân xử mức độ lỗi đã được giải quyết bồi thường theo tỷ lệ thương tật thực tế được xác định sau khi xảy ra tai nạn giao thông, giảm được thời gian, thủ tục, chi phí cho việc xác định lỗi. Nạn nhân không phải thu thập hồ sơ chứng từ viện phí điều trị thuốc men hoặc chờ điều trị xong mới có hồ sơ chứng từ này để làm thủ tục yêu cầu bồi thường.

Trường hợp nạn nhân hoàn toàn có lỗi có cơ quan thẩm quyền xác nhận thì mức bồi thường bằng 50% mức bồi thường theo quy định của Thông tư.

Chinhphu.vn