In bài viết

Bảo lãnh dự thầu sai tên đơn vị thụ hưởng có hợp lệ?

(Chinhphu.vn) – Công ty CP Quản lý và Xây dựng cầu đường Nam Định tham gia đấu thầu qua mạng và đã đáp ứng tất cả các nội dung chính mà hồ sơ mời thầu yêu cầu. Tuy nhiên, bảo lãnh dự thầu do ngân hàng phát hành ghi sai tên đơn vị thụ hưởng.

10/12/2018 08:02

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Quản lý và Xây dựng cầu đường Nam Định hỏi, trường hợp này hồ sơ dự thầu của Công ty có bị coi là không hợp lệ không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Khoản 17.2, Mục 17, Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng (mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 17.1 E-CDNT, không đúng tên bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu.

Đối với nội dung hỏi, trường hợp E-HSMT quy định đơn vị thụ hưởng là Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn 3 (bên mời thầu) thì việc bảo lãnh dự thầu của nhà thầu ghi đơn vị thụ hưởng là Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định được đánh giá là không hợp lệ theo hướng dẫn nêu trên.

Chinhphu.vn