In bài viết

Bảo lãnh dự thầu theo mẫu của NHNN hay Bộ KH&ĐT?

(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đức Tình gặp vướng mắc về mẫu thư bảo lãnh dự thầu do sự không thống nhất giữa quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT). Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị cơ quan chức năng tháo gỡ.

07/01/2019 07:02

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cam kết bảo lãnh bắt buộc phải có nội dung "Các quy định pháp luật áp dụng". Tuy nhiên, mẫu thư bảo lãnh dự thầu quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 không có nội dung các quy định pháp luật áp dụng.

Trong các hồ sơ mời thầu, các cơ quan mời thầu bắt buộc thư bảo lãnh phải được phát hành theo mẫu này (chỉ cần có 1 sự thay đổi, điều chỉnh rất nhỏ thì hồ sơ dự thầu sẽ bị loại).

Do đó, để bảo đảm tính hợp lệ trong hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp, phía ngân hàng không thể thêm vào nội dung các quy định pháp luật áp dụng tại thư bảo lãnh (nội dung bắt buộc phải có theo quy định của Ngân hàng Nhà nước). Cùng một nội dung nhưng Ngân hàng Nhà nước lại bắt buộc phải có, còn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan mời thầu thì không chấp nhận nội dung đó có trong thư bảo lãnh.

Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đức Tình đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn xử lý trường hợp này.

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, bảo lãnh là một hình thức cấp tín dụng, vì vậy phải được kiểm soát chặt chẽ.

Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định các nội dung cần thiết (phải có) của cam kết bảo lãnh. Khoản 4, Điều 15 Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định tổ chức tín dụng phải áp dụng thống nhất mẫu cam kết bảo lãnh do tổ chức tín dụng thiết kế, in ấn trong toàn hệ thống tổ chức tín dụng.

Bảo lãnh dự thầu là một loại hình bảo lãnh thông dụng hiện nay được các tổ chức tín dụng thực hiện. Mục 19 Chương I về chỉ dẫn nhà thầu tại mẫu hồ sơ mời thầu số 01 và mục 18 Chương I về chỉ dẫn nhà thầu tại mẫu hồ sơ mời thầu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định: Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh đó phải theo Mẫu số 04 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu hoặc theo một hình thức khác tương tự nhưng phải bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản của bảo lãnh dự thầu.

Với các quy định trên thì bên mời thầu và nhà thầu hoàn toàn có thể thỏa thuận một thư bảo lãnh dự thầu đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu và quy định tại Thông tư số 07/2015/TT-NHNN.

Việc các cơ quan mời thầu bắt buộc thư bảo lãnh dự thầu phải phát hành theo mẫu quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT mà không cho phép bổ sung các nội dung theo mẫu cam kết bảo lãnh ngân hàng là chưa tạo điều kiện cho các nhà thầu và ngân hàng bảo lãnh tuân thủ quy định của pháp luật.

Mặt khác, Khoản 2, Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng quy định: “Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và các luật khác có liên quan về thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng thì áp dụng theo quy định của Luật này”.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Công ty Đức Tình đàm phán lại với cơ quan mời thầu để thống nhất nội dung và hình thức của thư bảo lãnh, bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Chinhphu.vn