In bài viết

Bảo lưu phụ cấp ưu đãi khi kéo dài thời gian điều động

(Chinhphu.vn) - Ông Khương Văn Nam là giáo viên trường THCS Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Tháng 2/2014, ông có quyết định trưng tập về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bạch Thông trong thời gian 11 tháng.

24/10/2016 10:02

Hết thời gian trưng tập, ông Nam nhận quyết định điều động công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời hạn 1 năm. Đến tháng 1/2016, ông tiếp tục nhận quyết định biệt phái công tác thời hạn 2 năm. Ông Nam hỏi, trường hợp của ông được bảo lưu phụ cấp ưu đãi giáo dục từ thời gian nào, có được bảo lưu đủ 36 tháng theo quy định không?

Về vấn đề này, UBND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo lưu phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục, ông Nam là giáo viên trường THCS Phủ Thông; từ ngày 1/2/2014 (trong thời gian từ ngày 1/9/2010 đến ngày 31/5/2015), ông Nam có quyết định trưng tập về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bạch Thông công tác.

Theo Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg, ông Nam được hưởng chế độ bảo lưu phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục, tối đa 36 tháng kể từ khi quyết định có hiệu lực, nếu không thay đổi vị trí công tác.

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kiểm tra, xem xét thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với ông Khương Văn Nam và các trường hợp tương tự theo quy định.

Chinhphu.vn