In bài viết

Bên mời thầu được tự lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất?

(Chinhphu.vn) – Ông Trung Nghĩa (Hà Nội) chuẩn bị thực hiện một gói thầu mua sắm thiết bị gồm máy tính, máy in, máy quay giá trị gần 2 tỷ đồng. Ông tham khảo Luật Đấu thầu và Thông tư số 58/2016/TT-BTC thì thấy hướng dẫn áp dụng hình th

10/09/2018 11:02

Ông Nghĩa hỏi, gói mua sắm nêu trên có cần phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật không, hay chỉ cần lấy báo giá của các đơn vị trên thị trường để xây dựng dự toán và phê duyệt? Có cần thẩm định giá gói thầu không?

Ngoài ra, cơ quan ông có kỹ sư về điện tử truyền thông, có chứng chỉ nghiệp vụ về đấu thầu. Đơn vị dự định thành lập 2 tổ thực hiện gói thầu, sau đó tự lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất, chọn ra nhà thầu, như vậy có được không, có vi phạm quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính, khi lập và xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần căn cứ vào ít nhất một trong các tài liệu sau:

- Giá hàng hoá cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu; trong trường hợp không đủ 3 đơn vị trên địa bàn có thể tham khảo trên địa bàn khác bảo đảm đủ 3 báo giá;

- Dự toán mua sắm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (gồm: Chủng loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá hoặc toàn bộ dự toán được bố trí để mua sắm một loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ trong năm);

- Kết quả thẩm định giá của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá tài sản, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của Luật Giá;

- Giá thị trường tại thời điểm mua sắm được tham khảo từ thông tin chính thống do các nhà cung cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam công bố được khai thác qua mạng Internet;

- Giá của gói thầu mua sắm loại hàng hoá tương tự trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 30 ngày.

Theo đó, trường hợp gói thầu mua sắm thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 58/2016/TT-BTC thì việc xác định giá gói thầu thực hiện theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, trường hợp bên mời thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện việc lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất thì việc bên mời thầu tự tiến hành các công việc này là không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chinhphu.vn