In bài viết

Bệnh cũ tái phát có được xác nhận bệnh binh?

(Chinhphu.vn) – Theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 33 Nghị định 31/2013/NĐ-CP, quân nhân mắc bệnh do một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ Khoản này đã xuất ngũ mà bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần thì được xem xét xác nhận là bệnh binh.

24/07/2020 08:02

Theo phản ánh của ông Nguyễn Vĩnh Phúc (Bình Thuận), ông Phan Minh Giang có 19 năm công tác trong quân đội. Năm 2015, ông Giang phục viên và đến năm 2019, ông bị bệnh tâm thần tái phát.

Ông Phúc hỏi, trường hợp của ông Giang có được xem xét để được hưởng chế độ trợ cấp bệnh binh đối với quân nhân đã xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP hay không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 33 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, quân nhân mắc bệnh do một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ Khoản này đã xuất ngũ mà bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần thì được xem xét xác nhận là bệnh binh.

Trường hợp của ông Phan Minh Giang là quân nhân đã phục viên, thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ bệnh binh đối với ông Giang thuộc đơn vị quân đội (quy định tại Điều 34 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ).

Hồ sơ và thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ bệnh binh đối với người đủ điều kiện được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chinhphu.vn