In bài viết

Bộ GTVT phản hồi kiến nghị về cập nhật thông tư thiếu nội dung

(Chinhphu.vn) - Ông Thái Khắc Hưng đã tham khảo Thông tư số 26/2020/TT-BGTVT ngày 16/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm thì thấy nội dung Thông tư khi đăng tải bị thiếu Điều 5, Điều 6.

03/05/2022 14:02

Còn về Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT thì tại Khoản 13 Điều 1 lại chỉ có Điểm a, không có các điểm khác, như vậy không phù hợp với nội dung của khoản này.

Ông Hưng đề nghị Bộ Giao thông vận tải kiểm tra và thông tin về các vấn đề ông nêu trên.

Bộ Giao thông vận tải trả lời vấn đề này như sau:

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 26/2020/TT-BGTVT ngày 16/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm với đầy đủ các nội dung điều, khoản theo quy định. Nội dung Thông tư đã được Bộ cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (https://vbpl.vn).

Về Thông tư số 41/2021/TT-BGVT ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 7/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ; nội dung tại Điểm a Khoản 13 Điều 1 của Thông tư là sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT. Do đó, nội dung này vẫn phù hợp với tên khoản "Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 19 như sau" và không làm ảnh hưởng, thay đổi nội dung của khoản này.

Bộ Giao thông vận tải xin tiếp thu và trân trọng cảm ơn, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của ông Thái Khắc Hưng.

Chinhphu.vn