In bài viết

Bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp có cần thời gian giữ hạng?

(Chinhphu.vn) - Bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp từ quy định cũ (Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) sang hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định mới (Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT) không cần phải xét tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng.

17/02/2022 10:02

Tại Khoản k Điều 4 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: "Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32) hoặc tương đương đủ từ 9 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng".

Theo bà Hồng Thơm (Bắc Giang) hiểu, các trường hợp đã được bổ nhiệm giáo viên THCS hạng II mã số V.07.04.11, bây giờ muốn chuyển sang hạng II mã số V. 07.04.31 sẽ không thuộc diện xét/thi thăng hạng (hạng II cũ sang II mới - giữ hạng), không thuộc diện "giáo viên hạng III hoặc tương đương" nên sẽ không áp dụng điều kiện thời gian 9 năm như trên (chỉ áp dụng cho hạng III muốn xét/thi thăng hạng II) có đúng không?

Theo bà Thơm được biết, có địa phương phiên hạng II cũ sang hạng II mới, còn tại địa phương của bà thì yêu cầu phải đủ 9 năm hưởng lương đại học. Bà Thơm hỏi, cách sắp xếp nào là đúng?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Quy định về thời gian giữ hạng tại Điểm k Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT là quy định đối với trường hợp viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS từ hạng III (mã số V.07.04.32) lên hạng II (mã số V.07.04.31).

Trường hợp của bà Thơm không phải là thi hoặc xét thăng hạng mà là bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp từ quy định cũ (Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) sang hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định mới (Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT) nên không cần phải xét tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng.

Tuy nhiên, bà cần lưu ý, người được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó và người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sau khi hết thời gian tập sự theo quy định sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đã trúng tuyển (Luật Viên chức 2010), không căn cứ vào trình độ đào tạo để bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn chức danh đã trúng tuyển.

Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát lại các trường hợp mà địa phương căn cứ vào trình độ đào tạo đã bổ nhiệm vào hạng cao hơn hạng được tuyển dụng để báo cáo, tham mưu với UBND tỉnh có phương án giải quyết theo đúng quy định.

Đối với trường hợp bà Thơm hỏi, đề nghị bà liên hệ với cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, xếp lương để làm rõ.

Chinhphu.vn