In bài viết

Bổ nhiệm và xếp lương viên chức không làm nhiệm vụ giảng dạy thế nào?

(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Trang (Thanh Hóa) là nhân viên thiết bị thí nghiệm ở trường đại học công lập, có trình độ đại học, được bố trí làm việc tại phòng thí nghiệm đúng chuyên ngành đào tạo.

09/01/2023 11:45

Theo Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT, nhân viên thiết bị thí nghiệm ở các trường trung học, trung học chuyên biệt có trình độ từ cao đẳng trở lên có tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT thì được xếp ngạch viên chức loại A0.

Hiện nay đối với nhân viên thiết bị thí nghiệm ở các trường đại học công lập vẫn chưa có công văn quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và lương nên việc xếp lương cho viên chức này gặp rất nhiều khó khăn, bởi vậy bà Trang chỉ được xếp vào viên chức loại B (hưởng lương trung cấp). 

Bà Trang đề nghị sớm có công văn quy định rõ ràng về ngạch, bậc cho viên chức thiết bị thí nghiệm ở các trường đại học, tránh làm ảnh hưởng quyền lợi người lao động.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập (Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 1/10/2020 và Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020). 

Viên chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực khác (không phải là viên chức giảng dạy) được thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương theo quy định do các Bộ quản lý viên chức chuyên ngành ban hành (Điều 64 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

Đối với viên chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ, viên chức làm việc trong các phòng thí nghiệm… tại các trường đại học được áp dụng chủ yếu ngạch kỹ sư/kỹ thuật viên/nghiên cứu viên trước đây (theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BNV ngày 5/10/2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ và hiện nay theo Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 1/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/1/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV). 

Các chức danh trên do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, do đó việc bổ nhiệm và xếp lương được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành rà soát để chuẩn bị tổ chức thi hoặc xét thăng hạng các chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền trong thời gian tới.

Chinhphu.vn