In bài viết

Bổ nhiệm, xếp lương Lưu trữ viên thay đổi thế nào?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp có trình độ cao đẳng thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp và chuyển xếp lương viên chức loại B; trường hợp có trình độ đại học trở lên được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên và chuyển xếp lương loại A1.

17/03/2023 08:02

Bà Nguyễn Ý Nhi (Bạc Liêu) được tuyển dụng, bổ nhiệm và xếp lương Lưu trữ viên hạng 3 theo Thông tư số 08/2015/TT-BNV.

Theo quy định tại Quyết định số 420/TCCP-CCVC, Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV, Thông tư số 13/2014/TT-BNV thì Lưu trữ viên hạng 3 được xếp lương viên chức A1. Tuy nhiên, theo Thông tư số 08/2015/TT-BNV hướng dẫn xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ thì Lưu trữ viên hạng 3 lần đầu được tuyển dụng xếp lương A0. 

Đến ngày 31/8/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BNV thì xếp lương Lưu trữ viên hạng 3 là A1.

Như vậy, nếu như viên chức được tuyển dụng từ thời điểm Thông tư số 08/2015/TT-BNV thì phải đợi thêm 5 năm (đến năm 2027) mới đủ điều kiện được tiếp nhận về làm công chức theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP vì không đủ 5 năm làm việc có yêu cầu trình độ chuyên môn là đại học.

Bà Nhi kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét có văn bản thống nhất thời gian công tác của Lưu trữ viên hạng 3 (A0) được xếp lương theo Thông tư 08/2015/TT-BNV tương đương với (A1) để tạo điều kiện viên chức được chuyển sang công chức.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1, 2 Thông tư số 07/2022/TT-BNV quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với các trường hợp Lưu trữ viên hạng 3: Kể từ ngày 15/10/2022, trường hợp có trình độ cao đẳng thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp và chuyển xếp lương viên chức loại B, thời gian xếp lương loại A0 được tính vào thời gian giữ chức danh Lưu trữ viên trung cấp để xét thăng hạng lên Lưu trữ viên; trường hợp có trình độ đại học trở lên được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên và chuyển xếp lương loại A1, thời gian xếp lương loại A0 trước đây được tính vào thời gian giữ chức danh Lưu trữ viên để thi hoặc xét thăng hạng lên Lưu trữ viên chính.

Chinhphu.vn