In bài viết

Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 988/QĐ-BNV quy định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

02/12/2022 10:04
Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số - Ảnh 1.

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số gồm các tiêu chí đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số hằng năm trong hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ

Theo đó, Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ bao gồm các tiêu chí đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số hằng năm trong hoạt động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các đơn vị, xây dựng Chính phủ số tại Bộ Nội vụ; giúp lãnh đạo các đơn vị nắm được thực trạng chuyển đổi số, qua đó xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cho phù hợp; có biện pháp, giải pháp chuyển đổi số vào hoạt động của đơn vị hiệu quả, thiết thực.

Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động, thực hiện cải cách hành chính, tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

Quá trình đánh giá, xếp hạng phải tuân thủ các nội dung của quy định này nhằm phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả chuyển đổi số của từng đơn vị; đảm bảo tính khoa học, chính xác, minh bạch, khách quan, công khai và công bằng trong việc đánh giá, xếp hạng.

Nội dung đánh giá chuyển đổi số tại các đơn vị gồm 06 chỉ số chính: 1- Nhận thức số; 2- Thể chế số; 3- Hạ tầng số; 4- Nhân lực số; 5- An toàn thông tin; 6- Hoạt động chuyển đổi số./.