In bài viết

Bộ Nội vụ tăng cường kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị

(Chinhphu.vn) - Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

24/03/2023 16:58
Bộ Nội vụ tăng cường kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị - Ảnh 1.

Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị

Đó là một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm trong thời gian tới của Bộ Nội vụ đề ra trong Báo cáo 1225/BC-BNV kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước quý I năm 2023.

Để công tác cải cách hành chính trong thời gian tới đạt kết quả, Bộ Nội vụ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của Bộ, thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Bộ. Tăng cường theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Đồng thời, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính giai đoạn 2021 - 2030”. Triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022; kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022. 

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết theo nhiệm vụ được giao không để phát sinh nợ đọng mới. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Tiếp tục rà soát đề xuất cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tăng cường thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC.

Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức, viên chức; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian và gắn kết chặt chẽ với thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức đảm bảo đúng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt.

Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ theo các kế hoạch đã ban hành; tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

MD