In bài viết

Bộ Quốc phòng công bố 20 TTHC mới ban hành, 24 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 1388/QĐ-BQP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

23/04/2024 17:01
Bộ Quốc phòng công bố 20 TTHC mới ban hành, 24 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh- Ảnh 1.

Thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Danh mục 20 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng gồm: 

1- Thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

2- Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

3- Thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

4- Thủ tục điều chỉnh giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

5- Thủ tục công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện là cơ sở hướng dẫn thực hành; 

6- Thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 

7- Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 

8- Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 

9- Thủ tục đình chỉ hành nghề của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

10- Thủ tục cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn; 

11- Thủ tục đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

12- Thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động sau khi bị đình chỉ; 

13- Thủ tục thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

14- Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

15- Thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong giai đoạn chuyển tiếp; 

16- Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong giai đoan chuyển tiếp;

17- Thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong giai đoạn chuyển tiếp; 

18- Thủ tục điều chỉnh giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong giai đoạn chuyển tiếp; 

19- Thủ tục đình chỉ hành nghề của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong giai đoạn chuyển tiếp; 

20- Thủ tục thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong giai đoạn chuyển tiếp.

Danh mục 24 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng gồm: 

1- Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

2- Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

3- Thủ tục cấp bổ sung kỹ thuật chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

4- Thủ tục cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

5- Thủ tục cấp thay đổi thông tin cá nhân, văn bằng chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

6- Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người bị mất hoặc bị hư hỏng; 

7- Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã bị thu hồi theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

8- Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng; 

9- Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với trung tâm thuộc Bộ Quốc phòng; 

10- Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh xá thuộc Bộ Quốc phòng; 

11- Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa thuộc Bộ Quốc phòng; 

12- Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa thuộc Bộ Quốc phòng; 

13- Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập; 

14- Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm; 

15- Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

16- Thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

17- Thủ tục thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng; 

18- Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

19- Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề của người hành nghề thuộc Bộ Quốc phòng; 

20- Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng; 

21- Thủ tục đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

22- Thủ tục đình chỉ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

23- Thủ tục cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn; 

24- Thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động sau khi bị đình chỉ.

Thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề gửi 01 bộ hồ sơ tương ứng với từng trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 Nghị định số 16/2024/NĐ-CP trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trên môi trường điện tử về Phòng/Ban quân y cấp trên trực tiếp cho tới đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Bước 2. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp, lập danh sách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trên môi trường điện tử về Cơ quan được giao quản lý về y tế kèm theo hồ sơ đề nghị của người hành nghề và công văn đề nghị Thủ trưởng đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Cơ quan được giao quản lý về y tế phải có văn bản trả lời đơn vị gửi hồ sơ, trong đó nêu cụ thể lý do không hợp lệ, yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung tài liệu có trong hồ sơ đề nghị. Thời gian sửa đổi, bổ sung tài liệu có trong hồ sơ không được tính vào thời hạn giải quyết.

Bước 3. Trong thời hạn 05 này làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan được giao quản lý về y tế xét duyệt hồ sơ, hoàn thiện thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp mới giấy phép hành nghề. Trường hợp không cấp mới giấy phép hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của Cơ quan được giao quản lý về y tế, cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cấp mới giấy phép hành nghề và trả giấy phép hành nghề cho người hành nghề.

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Quân y/ Tổng cục Hậu cần.

Thủ tục công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện là cơ sở hướng dẫn thực hành

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Trước khi tổ chức hướng dẫn thực hành, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi văn bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành thực hiện theo Mẫu 13 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 16/2024/NĐ-CP và chương trình thực hành về Cơ quan được giao quản lý về y tế của Bộ Quốc phòng.

Bước 2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản, Cơ quan được giao quản lý về y tế đăng tải danh sách cơ sở thực hành trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan mình. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành, Cơ quan được giao quản lý về y tế thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Quân y/ Tổng cục Hậu cần.

Nước Nước