In bài viết

Bổ sung hạng mục có phải làm lại kế hoạch bảo vệ môi trường?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp hạng mục bổ sung thêm tuyến đường là điều chỉnh mở rộng quy mô của dự án hiện hữu thì dự án lập thủ tục môi trường cho dự án mở rộng, quy mô bao gồm hạng mục của dự án hiện hữu và phần mở rộng.

29/03/2021 12:02

Bà Trịnh Minh Hằng (Quảng Ngãi) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề sau:

Dự án khu dân cư đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, quy mô chuyển mục đích sử dụng đất lúa 1,2 ha.

Sau đó huyện có chủ trương bổ sung hạng mục công trình giao thông thuộc dự án khu dân cư trên là tuyến đường cấp IV (thuộc quy mô huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường).

Bà Hằng hỏi, tuyến đường bổ sung này làm riêng kế hoạch bảo vệ môi trường huyện xác nhận hay phải đăng ký lại ở Sở Tài nguyên và Môi trường thêm phần diện tích tuyến đường vào diện tích khu dân cư đã có hồ sơ phê duyệt, viết lại kế hoạch bảo vệ môi trường mới, thẩm định lại (bao gồm khu dân cư và đường)?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Thủ tục môi trường của Dự án được xác định theo dự án đầu tư.

Trường hợp hạng mục bổ sung thêm tuyến đường là điều chỉnh mở rộng quy mô của dự án hiện hữu thì dự án lập thủ tục môi trường cho dự án mở rộng, quy mô bao gồm hạng mục của dự án hiện hữu và phần mở rộng.

Trường hợp việc đầu tư xây dựng tuyến đường là một dự án đầu tư mới hoàn toàn thì thủ tục môi trường của dự án căn cứ vào quy mô của tuyến đường.

Chinhphu.vn