In bài viết

Bổ sung ngành nghề có phải điều chỉnh chứng nhận đầu tư?

(Chinhphu.vn) - Trong trường hợp doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh mà không làm thay đổi mục tiêu dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì không cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

29/10/2018 07:02

Công ty TNHH Vietnam Finewood (Phú Thọ) là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 26/12/2017, thay đổi lần thứ nhất ngày 16/3/2018). Công ty đã thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ và được Phòng Đăng ký kinh doanh và Đầu tư doanh nghiệp cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 10/8/2018.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, Công ty có phải thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư và làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh khi bổ sung ngành nghề kinh doanh không?

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ có ý kiến về vấn đề này như sau:

Công ty TNHH Vietnam Finewood là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 26/12/2017, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 16/3/2018.

Ngày 9/8/2018, Công ty được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó có bổ sung ngành nghề: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (chi tiết: Bán buôn hóa chất khác, trừ loại sử dụng trong nông nghiệp, bao gồm: Bán buôn hoá chất công nghiệp anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh...); sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (chi tiết: Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã được pha chế, bao gồm keo cao su).

Trong trường hợp Công ty TNHH Vietnam Finewood bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung nêu trên mà không làm thay đổi mục tiêu dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5767536414 chứng nhận lần đầu ngày 26/12/2017, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 16/3/2018 thì doanh nghiệp không cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Chinhphu.vn