In bài viết

Bổ sung phạm vi hoạt động chứng chỉ hành nghề y cần văn bằng gì?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Việt Đức (Quảng Ninh) có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa nội và đang làm nghề nội soi tiêu hoá. Vì chuyên ngành nội soi tiêu hoá không có các khoá đào tạo định hướng chuyên khoa nên ông đã tham gia các khoá đào tạo liên tục về nội soi dạ dày, đại tràng, nội soi can thiệp dạ dày đại tràng.

28/09/2022 14:02

Trong các chứng chỉ được cấp, ông Đức có chứng chỉ trên 6 tháng nhưng được đào tạo sau ngày 9/7/2019. Ông Đức hỏi, các chứng chỉ trên của ông có đủ điều kiện để bổ sung nội soi chẩn đoán can thiệp vào phạm vi hoạt động trên chứng chỉ hành nghề hay không? 

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Công văn số 787/BYT-KCB ngày 2/2/2021 của Bộ Y tế về thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn như sau: 

Tiếp tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho bác sĩ (bác sĩ có phạm vi hoạt động chuyên môn là đa khoa hoặc chuyên khoa) đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi có thêm văn bằng chuyên khoa I, chuyên khoa II và người hành nghề có đơn đề nghị theo quy định thì được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn chuyên khoa theo đúng văn bằng chuyên môn đã được đào tạo.

Theo Công văn số 6797/BYT-KCB ngày 19/8/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa lần đầu và cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa đối với bác sĩ: "Các chứng nhận, chứng chỉ đào tạo được sử dụng để bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn tại Mục 2 Công văn số 787/BYT-KCB ngày 2/2/2021 của Bộ Y tế là: Chứng chỉ định hướng chuyên khoa được tuyển sinh trước ngày 9/7/2019 với thời gian từ 6 tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa (không áp dụng đối với các khóa đào tạo được thực hiện theo quy định của Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2020/TT-BYT).

Như vậy, ông được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khi có thêm văn bằng chuyên khoa I, chuyên khoa II hoặc chứng chỉ định hướng chuyên khoa được tuyển sinh trước ngày 9/7/2019 với thời gian từ 6 tháng trở lên.

Chinhphu.vn