In bài viết

Bổ sung quy định làm rõ các khoản phí bảo hiểm xe cơ giới

(Chinhphu.vn) - Bà Lê Ngọc Thùy Dương (Hà Nội) hỏi, những nội dung được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 04/2021/TT-BTC áp dụng mục tiêu hoàn thiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới được quy định như thế nào?

22/11/2021 09:20

Luật sư Trương Trung Nghĩa- Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/1/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, trong đó có các nội dung như: Quy định về phí bảo hiểm; quy định về mức trách nhiệm bảo hiểm.

Các nội dung được bổ sung trên có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, làm rõ các khoản phí đối với từng loại xe cơ giới tham gia giao thông và các mức trách nhiệm cụ thể mà doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.

Trang An