In bài viết

Bộ Thông tin và Truyền thông có 6 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

24/11/2023 17:29
Bộ Thông tin và Truyền thông có 6 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc- Ảnh 1.

Bộ Thông tin và Truyền thông có 6 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

6 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gồm:

1- Trung tâm Internet Việt Nam.

2- Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

3- Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia (được đổi tên từ Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam).

4- Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.

5- Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông.

6- Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Quyết định số 1487/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2023.

Quyết định số 1487/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 1901/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Vũ Phương Nhi