In bài viết

Bố trí thời gian nghỉ bù cho giáo viên thế nào?

(Chinhphu.vn) – Ông Hà Văn Thanh (Yên Bái) hỏi: Giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè vào tháng 6, 7 thì sẽ được nghỉ bù bao nhiêu ngày theo Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo?

04/09/2018 07:02

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

Căn cứ Công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè, trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được thủ trưởng đơn vị căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể để bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ luật Lao động.

Trường hợp do yêu cầu công tác, thủ trưởng đơn vị không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm thì số ngày không được nghỉ giáo viên sẽ được thanh toán bằng tiền theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn