In bài viết

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(Chinhphu.vn) - Ngày 17/4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 và chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023). Theo đó, Bộ Tư pháp là bộ đạt điểm số 89,95 điểm, tăng 1 bậc so với năm 2022 - vươn lên vị trí thứ Nhất về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023.

17/04/2024 12:15
Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/LS

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, toàn diện: Nhiều thể chế, chính sách cải cách quan trọng đã được cấp có thẩm quyền thông qua. Cải cách thủ tục hành chính gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công đang được triển khai mạnh mẽ, mang lại nhiều hiệu quả mới, giá trị mới và lợi ích mới cho người dân, doanh nghiệp; nhiều mô hình cải cách mới được thí điểm, áp dụng ở nhiều nơi.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy có nhiều chuyển biến rõ nét, đã hoàn thành 27/27 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành Trung ương; 19/19 bộ đã ban hành thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Cải cách chế độ công vụ có nhiều bứt phá với hàng loạt thể chế, cơ chế, chính sách được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung. Cải cách tài chính công được quan tâm, quản lý chặt chẽ, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách được tăng cường; nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí được phê duyệt, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số có nhiều chuyển biến, với điểm sáng là thành tựu đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số; các CSDL quốc gia, chuyên ngành được xây dựng, vận hành ngày càng hiệu quả hơn; khung pháp lý tiếp tục được hoàn thiện một bước; cung cấp dịch vụ công trực tuyến dần đi vào thực chất hơn, người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều hơn,...

Báo cáo cũng chỉ ra những thành tựu đạt được của công tác cải cách hành chính trong năm qua của các bộ, ngành, địa phương đã cơ bản được định lượng, thể hiện thông qua kết quả điểm, xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ khi triển khai đến nay, Chỉ số CCHC tiếp tục khẳng định là công cụ quản lý quan trọng, thước đo quan trọng giúp xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của từng bộ, tỉnh; đồng thời, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2023, công tác CCHC tiếp tục được Lãnh đạo Bộ Tư pháp quan tâm chỉ đạo thực hiện sát sao. Bộ Tư pháp đã theo dõi, đôn đốc thường xuyên để thực hiện đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2023 cũng như các kế hoạch trong 07 lĩnh vực CCHC trọng tâm của Chính phủ theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; gắn công tác CCHC với công tác thi đua - khen thưởng… Bộ Tư pháp đã hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch CCHC trong năm 2023.

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 2.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố các chỉ số sáng 17/4 - Ảnh: VGP/LS

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết nhưng kết quả nổi bật về cải cách thể chế năm 2023 với nhiều chỉ đạo quyết liệt về công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt là yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chú trọng tạo lập nên môi trường pháp lý minh bạch, thích ứng với tình hình thực tiễn; kịp thời phát hiện, tháo gỡ các rào cản về thể chế phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo đó, Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành tham mưu ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

Các công tác xây dựng văn bản pháp luật, kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật... là những kết quả nổi bật trong công tác cải cách thể chế nêu trên không chỉ kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, mà còn nâng cao chất lượng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, chung tay cùng hệ thống chính trị trong giải quyết các vấn đề phát sinh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ Tư pháp cũng kiến nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các cấp tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành VBQPPL. Gắn việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC và thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. Chú trọng phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác xây dựng pháp luật, không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Tiếp tục tham mưu thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng Định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 - 2025 của Quốc hội. Tập trung nguồn lực xây dựng, hoàn thiện các văn bản QPPL được giao chủ trì soạn thảo, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra, đồng thời khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, nợ đọng văn bản quy định chi tiết. Kiểm soát chặt chẽ các quy định về TTHC trong các dự thảo VBQPPL.

Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra VBQPPL, tăng cường các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra văn bản theo địa bàn, lĩnh vực và theo thẩm quyền của từng bộ, ngành; kịp thời xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện, kết luận. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý các quy định pháp luật còn hạn chế, bất cập, cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp thực hiện rà soát văn bản QPPL theo kế hoạch của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật, từ đó kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như chấn chỉnh các sai phạm, bảo đảm việc thực thi pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức thi hành pháp luật; đồng thời, tạo gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật và kiểm tra, rà soát văn bản. Phối hợp Bộ Tư pháp nghiên cứu, xây dựng Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn 2025-2030.

Lê Sơn