In bài viết

Bộ Tư pháp làm thường trực Hội đồng tư vấn cải cách TTHC

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã giao Bộ Tư pháp làm thường trực Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định kiện toàn Hội đồng.

09/10/2012 18:11

Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ nghiên cứu sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan về vấn đề chủ trì thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính để đảm bảo tính ổn định, tránh gián đoạn trong thực hiện.

Đối với việc rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 5/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì thực hiện tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 31/12/2012 và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Đối với việc rà soát theo kế hoạch hàng năm, các địa phương gửi kết quả rà soát về Bộ Tư pháp và các bộ, ngành theo phạm vi quản lý. Dựa trên kết quả rà soát của địa phương và kết quả rà soát hàng năm của Bộ, ngành, các Bộ, ngành theo phạm vi quản lý có trách nhiệm nghiên cứu, tổng hợp, xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với phương án, sáng kiến không thuộc thẩm quyền xử lý.

Như Cổng Thông tin điện tử đã đưa tin, xét đề nghị của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý chuyển nhiệm vụ, bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ về Bộ Tư pháp. Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 trong đó bổ sung Cục Kiểm soát thủ tục hành chính vào cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Quốc Hà