In bài viết

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bãi bỏ 05 VBQPPL

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 06/2022/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

27/09/2022 10:44
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bãi bỏ 05 VBQPPL - Ảnh 1.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bãi bỏ 05 văn bản quy phạm pháp luật

Cụ thể, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bãi bỏ toàn bộ 05 văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Chỉ thị số 01/2000/CT-UBTDTT ngày 20 tháng 01 năm 2000 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về tăng cường lãnh đạo công tác thanh tra thể dục thể thao.

2. Chỉ thị số 57/2001/CT-BVHTT ngày 01 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về tăng cường công tác thư viện trong các viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin.

3. Quyết định số 10/2007/QĐ-BVHTT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

4. Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới".

5. Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Tuyết Hoa