In bài viết

Bồi dưỡng cán bộ cao cấp, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng XIII

(Chinhphu.vn) - Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ động cùng Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan sớm hoàn thành nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, lựa chọn giảng viên và cách thức tổ chức phù hợp, tích cực chuẩn bị các điều kiện có liên quan khác để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ cao cấp, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng.

10/09/2018 14:52

Sáng 10/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học 2018-2019.

Sáng 10/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học 2018-2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng.

Báo cáo tại Lễ khai giảng, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Năm học 2017-2018, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban cán sự Đảng Chính phủ, với phương châm “Dân chủ, sáng tạo, đồng bộ, chất lượng”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác tuyển sinh các hệ đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo đúng kế hoạch, quy trình, bảo đảm chất lượng, không để xảy ra sai, sót. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao.

Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện được đổi mới theo hướng tinh giản, cắt bỏ các nội dung trùng lặp, chưa phù hợp; đồng thời, cập nhật các nội dung trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; bổ sung những nội dung mới, nhất là những vấn đề thực tiễn nóng hổi đang tác động đến sự phát triển của đất nước. Hiện tại, giáo trình cao cấp lý luận chính trị của 18/19 môn học đã được chuyển cho nhà xuất bản để in thành sách và đưa vào sử dụng trong toàn hệ thống Học viện trong năm học 2018-2019. Học viện cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án chỉnh sửa, bổ sung chương trình, biên soạn giáo trình đại học chính trị văn bằng 2. Đối với chương trình bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa XIII, Học viện đã xây dựng xong Dự thảo khung chương trình và đang xin ý kiến của các cơ quan liên quan.

Đặc biệt, Học viện đã hoàn thiện Đề án “Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế” và đang tiến hành các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Nguyễn Xuân Thắng vui mừng thông báo: Ngày 8/8/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 145-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Theo đó, vị thế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được khẳng định là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị. Học viện là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị cho toàn hệ thống chính trị; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đây là vinh dự song cũng là trọng trách to lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống Học viện, của mỗi cán bộ, giảng viên và học viên. 

Năm học 2018- 2019, xác định các nhiệm vụ chính về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Học viện tiếp tục mở rộng hợp lý quy mô gắn liền với nâng cao chất lượng đào tạo các lớp Cao cấp lý luận chính trị tập trung; đẩy mạnh đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ chuyên môn cao (bậc thạc sĩ và tiến sĩ); phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng, như: Lớp cập nhật kiến thức cho các đồng chí thuộc đối tượng 2, các lớp bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện, lớp cán bộ nguồn của các địa phương; các lớp bồi dưỡng theo chức danh...

Vui mừng về dự Lễ khai giảng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các thầy, cô giáo và học viên của Học viện lời chúc tốt đẹp nhân dịp năm học mới.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn hệ thống Học viện thời gian qua, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, trong năm học 2017-2018, với phương châm: “Dân chủ, sáng tạo, đồng bộ, chất lượng”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bày tỏ nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của Học viện, đồng chí Phạm Minh Chính gợi ý thêm một số nội dung để Học viện triển khai trong thời gian tới. Theo đó, Học viện tiếp tục rà soát toàn bộ các mặt hoạt động để nâng tầm, phát triển Học viện đúng với vị trí, chức năng theo tinh thần Quyết định 145 ngày 8/8/2018 của Bộ Chính trị.  

Bên cạnh đó, phương pháp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cần mang đậm bản sắc, bản chất trường Đảng Trung ương; bám sát cương lĩnh, điều lệ, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội XII và các hội nghị Trung ương từ đầu khóa đến nay, đặc biệt là các hội nghị lần thứ 4, 5, 6, 7; đồng thời, cần thiết thực gắn với các tình huống phức tạp phát sinh trong thực tiễn của địa phương và đất nước, gắn lý luận với thực tiễn.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cần bám sát các nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị, 2 trọng tâm và 5 đột phá của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Năm học 2018-2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ cao cấp, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Học viện chủ động cùng Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan sớm hoàn thành nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, lựa chọn giảng viên và cách thức tổ chức phù hợp, tích cực chuẩn bị các điều kiện có liên quan khác để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này.

Cùng với đó, Học viện cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với các chương trình nghiên cứu về những giải pháp nhằm góp phần cung cấp luận cứ khoa học vào thực tiễn; đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhà khoa học theo hướng đủ về số lượng và nâng cao chất lượng; có tính Đảng cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu về lý luận, được cập nhật kiến thức, có trình độ và phương pháp sư phạm, kinh nghiệm thực tiễn, có lòng đam mê với nghề nghiệp; tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo quản lý học viên, hướng tới mô hình Học viện thông minh.../.

Theo TTXVN