In bài viết

Bồi thường theo giá đất trồng lúa hay đất ao vườn?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định của pháp luật thì loại đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được xác định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

04/06/2020 12:20

Gia đình ông Cao Thế Vịnh (Bắc Giang) có 806,6m2 đất liền kề với đất ở của gia đình. Thửa đất có sổ đỏ ghi rõ đất nông nghiệp trồng lúa. Vì đất trong khu dân cư, bị ô nhiễm không canh tác lúa được nên năm 2003 gia đình ông Vịnh cải tạo đào ao thả cá, đổ đất trồng cây ăn quả cây lâu năm, xây dựng chuồng trại.

Năm 2007, Chủ tịch huyện đã cấp sổ xanh hợp thức hóa việc chuyển mục đích sử dụng đất cấy lúa sang đất trồng cây ăn quả lâu năm (vườn ao chuồng) cho thửa đất này.

Từ đó đến nay gia đình ông vẫn sản xuất, cải tạo, chuyển đổi… kinh doanh dịch vụ ổn định (cả sổ bìa đỏ và sổ bìa xanh đều hết hạn năm 2013 nhưng gia đình chưa có điều kiện xin gia hạn).

Nay có quyết định thu hồi thửa đất này cho dự án xây dựng khu dân cư. Ban giải phóng mặt bằng đề nghị bồi thường theo giá đất trồng lúa. Gia đình ông Vịnh đề nghị được bồi thường theo đất ao vườn.

Ông Vịnh đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn giải quyết trường hợp của gia đình ông.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1, Điều 11 của Luật Đất đai năm 2013 đã quy định một trong các căn cứ xác định loại đất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10/12/2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tại Khoản 1, Điều 75 của Luật Đất đai năm 2013 đã quy định một trong những điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất là: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai mà chưa được cấp trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 77 của Luật Đất đai.

Tại Khoản 2, Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai đã quy định: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1, Điều 126 và Khoản 3, Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định của pháp luật thì loại đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được xác định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Đề nghị ông Cao Thế Vịnh liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn