In bài viết

Các công ty con có được tham dự gói thầu của nhau?

(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Lê Hiếu Trung (TP. Cần Thơ) là công ty con của 1 tổng công ty Nhà nước (số vốn góp 60%), ngành nghề sản xuất kinh doanh chính cũng là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tổng công ty.

23/07/2016 08:02

Hiện sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tổng công ty và là đầu ra của công ty ông Trung, đồng thời là đầu vào của các công ty con khác trong tổng công ty.

Ông Trung hỏi, tổng công ty và các công ty con của tổng công ty có được phép tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu của nhau không? Trường hợp trên có bảo đảm cạnh tranh đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 5, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, trường hợp đối với tập đoàn kinh tế Nhà nước, nếu sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn và là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn thì tập đoàn, các công ty con của tập đoàn được phép tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu của nhau.

Trường hợp sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn và là duy nhất trên thị trường thì thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, điều khoản trên áp dụng đối với tập đoàn kinh tế Nhà nước, không áp dụng đối với các tổng công ty không trực thuộc các tập đoàn.

Chinhphu.vn