In bài viết

Các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN

(Chinhphu.vn) - Ông Bình Minh (TPHCM) hỏi: Trường hợp Giám đốc điều hành đồng thời là chủ Công ty TNHH MTV được Công ty thanh toán khoản tiền khoán phụ cấp điện thoại, phụ cấp khoán công tác phí, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp trang phục theo Quy chế tài chính của Công ty thì các khoản tiền này có được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN không?

01/01/2018 14:02

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNCN từ năm 2015 trở đi) sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) và căn cứ Văn bản số 727/TCT-CS ngày 3/3/2015 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN thì: 

Trường hợp Giám đốc điều hành đồng thời là chủ Công ty TNHH MTV (do một cá nhân làm chủ) được Công ty thanh toán khoản tiền khoán phụ cấp điện thoại, phụ cấp khoán công tác phí (hàng tháng cố định); phụ cấp ăn trưa; phụ cấp trang phục theo Quy chế tài chính của Công ty được xem là khoản chi có tính chất tiền lương, tiền công của chủ Công ty nên không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.

(Theo mof.gov.vn)