In bài viết

Các loại quỹ đóng góp ở địa phương

(Chinhphu.vn) - Gửi tới Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, cử tri TP Đà Nẵng đề nghị xem xét bỏ những khoản thu mang tính chất vận động tại khu dân cư như Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ vì người nghèo, Quỹ chăm sóc người cao tuổi…. Bởi, với sự phát triển kinh tế hiện nay thì những khoản thu này không đáng kể và người đi thu cũng gặp nhiều khó khăn.

23/03/2020 09:20

Bộ Tài chính trả lời cử tri TP Đà Nẵng như sau:

Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, được thành lập trên cơ sở tại Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Nguồn thu của quỹ là khoản đóng góp bắt buộc của tổ chức kinh tế và công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên (Khoản 2 Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai); mức đóng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP, mục đích thành lập quỹ để hỗ trợ hoạt động phòng, chống thiên tai. Hiện nay, quỹ được thành lập ở nhiều địa phương.

Nguồn thu, nhiệm vụ chi của Quỹ phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 10 của Luật Phòng, chống thiên tai; do đó, việc bãi bỏ khoản thu này trên phạm vi cả nước thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Ngày 22/10/2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, trong đó yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước do địa phương quản lý và xem xét, sáp nhập để giảm đầu mối.

Triển khai Nghị quyết trên, Thủ tướng Chính phủ đã giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với Quỹ phòng, chống thiên tai của thành phố Đà Nẵng (do Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý), trên cơ sở kết quả rà soát và thực tế hoạt động của quỹ, các cơ quan có thẩm quyền của Thành phố xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Đối với các Quỹ vì người nghèo, Quỹ chăm sóc người cao tuổi ở địa phương là các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, nhân đạo hoạt động theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Về nguyên tắc các khoản đóng góp cho các quỹ này trên tinh thần tự nguyện, không mang tính bắt buộc, tùy theo quy mô, phạm vi hoạt động của quỹ sẽ do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cấp giấy phép hoạt động.

Chinhphu.vn