In bài viết

Các mức phụ cấp ưu đãi nghề tại cơ sở y tế

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Phi Hùng (Quảng Ngãi) làm công việc trực tiếp kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tại Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm. Mã ngạch kỹ sư V.05.02.07.

25/03/2024 08:02

Hiện cơ quan của ông Hùng thực hiện chế độ ưu đãi nghề theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP như sau: Viên chức làm công tác chuyên môn (trực tiếp kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm) có mã ngạch V.05 hưởng phụ cấp 20%; mã ngạch V.08 hưởng phụ cấp 40%. Viên chức làm công tác hành chính (bao gồm lấy mẫu, giao nhận mẫu) có mã ngạch V.08 hưởng phụ cấp 40%. Ông Hùng hỏi, việc chi trả phụ cấp ưu đãi nghề như trên có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Viên chức có mã số chức danh nghề nghiệp kỹ sư có chữ số đầu mã số V.05 được xem xét hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 20% theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Trường hợp viên chức làm công tác hành chính (bao gồm lấy mẫu, giao nhận mẫu) có mã ngạch V.08: phụ cấp 40% chưa nêu rõ đủ thông tin để xác định mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định.

Chinhphu.vn