In bài viết

Các thành viên tự thỏa thuận phân công người đứng đầu liên danh

(Chinhphu.vn) – Việc phân công trách nhiệm giữa các thành viên trong liên danh (trong đó bao gồm phân công thành viên đứng đầu liên danh) sẽ do các thành viên thỏa thuận, thống nhất trên cơ sở tự nguyện mà không phụ thuộc vào tỷ lệ công việc đảm nhận của mỗi thành viên.

15/02/2021 14:02

Theo ông Bùi Anh Tú (TPHCM) hiểu, việc phân công công việc trong hợp đồng liên danh và tỷ lệ % liên danh của hai đơn vị liên danh là thỏa thuận của các thành viên liên danh và chủ yếu là bảo đảm 2 tiêu chí như sau:

- Tổng khối lượng công việc được phân công của các thành viên liên danh phải đáp ứng đủ yêu cầu khối lượng công việc của gói thầu.

- Tổng tỷ lệ các thành viên phải đủ 100%.

Còn việc chọn đơn vị đứng đầu liên danh, tương quan giữa tỷ lệ % liên danh và khối lượng công việc là thỏa thuận của các bên không bị ràng buộc bởi quy định nào khác.

Ông Tú hỏi, Ông hiểu như vậy đã đúng và đầy đủ hay chưa?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 03 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì việc phân công trách nhiệm giữa các thành viên trong liên danh (trong đó bao gồm phân công thành viên đứng đầu liên danh) sẽ do các thành viên thỏa thuận, thống nhất trên cơ sở tự nguyện mà không phụ thuộc vào tỷ lệ công việc đảm nhận của mỗi thành viên.

Chinhphu.vn