In bài viết

Các trường hợp được hưởng trợ cấp chuyển vùng

(Chinhphu.vn) - Đối tượng đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (KTXH ĐBKK) từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH ĐBKK hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được quyết định không còn là vùng có điều kiện KTXH ĐBKK) thì được hưởng trợ cấp một lần.

17/10/2021 08:02

Ông Trần Ngọc Tài (Sóc Trăng) phản ánh, tại Điều 8 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có KTXH ĐBKK từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH ĐBKK hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện KTXH ĐBKK) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện
KTXH ĐBKK do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện KTXH ĐBKK) chi trả.

Ông Tài hỏi:

- Trường hợp 1: Giáo viên A được tuyển dụng tháng 9/2003 tại Trường A, huyện A, nơi công tác là xã
có điều kiện KTXH ĐBKK đến tháng 7/2005 được chuyển đến Trường B, huyện B, cũng là xã KTXH ĐBKK, vậy có được cộng dồn để tính trợ cấp chuyển vùng không hay chỉ tính tại Trường B, huyện B thôi?

- Trường hợp 2: Giáo viên C được tuyển dụng tháng 9/2009 tại Trường C, xã C, xã thuộc vùng có điều kiện KTXH ĐBKK, đến tháng 12/2012 chuyển đến cơ quan D, xã D không thuộc xã KTXH ĐBKK, đến tháng 9/2013 về lại Trường C thuộc xã KTXH ĐBKK, đến tháng 11/2017 về Trường E của xã D đã được công nhận xã KTXH ĐBKK và đến tháng 5/2018 về lại Trường C vẫn thuộc xã KTXH ĐBKK.

Vậy, trường hợp trên có được tính trợ cấp chuyển vùng không và tính thời điểm như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Về thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK.

Đồng thời, tại Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP quy định đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH ĐBKK hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện KTXH ĐBKK) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Sóc Trăng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Trần Ngọc Tài liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Sóc Trăng để được giải đáp.

Chinhphu.vn