In bài viết

Các trường hợp được nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế

(Chinhphu.vn) - Ông Tẩn A Phù học điều dưỡng sơ học và được tuyển dụng điều dưỡng sơ học năm 1990 tại quyết định của ban tổ chức chính quyền tỉnh, làm vị trí này từ khi tuyển dụng đến nay.

19/12/2022 08:02

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV không có hướng dẫn chuyển xếp ngạch điều dưỡng sơ học và không hướng dẫn việc cử đi đào tạo điều dưỡng, chỉ quy định điều dưỡng hạng 4 có trình độ từ trung cấp trở lên. Thông tư số 03/2022/TT-BYT quy định điều dưỡng hạng 4 phải từ cao đẳng trở lên, không có nội dung hướng dẫn ngạch điều dưỡng sơ học.

Như vậy ông Phù chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ. Ông có nguyện vọng nghỉ theo diện tinh giản biên chế và cơ quan quản lý đã đồng ý. 

Ông Phù hỏi, theo Công văn số 5670/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ thì ông có được nghỉ tinh giản biên chế không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế), tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với chức danh điều dưỡng phải tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên, do vậy, những đối tượng có trình độ điều dưỡng sơ học thì chưa đạt tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định nêu trên.

Căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP), đối với những đối tượng chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý thì thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Chinhphu.vn