In bài viết

Các trường hợp phải đăng ký biến động đất đai

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Đỗ Việt Hải (Hà Nội) là công ty TNHH hai thành viên, có thuê đất của nhà nước, còn thời hạn, hình thức trả tiền hằng năm, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích đất thuê.

11/12/2022 07:02

Nay công ty có thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn góp (các nội dung khác không thay đổi), đã được cấp lại Giấy đăng ký doanh nghiệp. Ông Hải hỏi, công ty ông có phải làm thủ tục đăng ký biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về nội dung thay đổi như trên không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Các trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được quy định tại Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai, theo đó:

"4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

c) Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;

d) Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;

đ) Chuyển mục đích sử dụng đất;

e) Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;

g) Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật này;

h) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;

i) Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;

k) Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật;

l) Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;

m) Có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất".

Nội dung ông hỏi là vụ việc cụ thể, do đó Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông được biết, xác định đối với trường hợp cụ thể của mình.

Đăng Khôi