In bài viết

Cách đánh giá nhân sự chủ chốt khi đấu thầu qua mạng

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Lê Văn Thắng (Hà Nội), trong E-HSMT yêu cầu thời gian thực hiện công việc tương tự đối với chỉ huy trưởng công trình là tối thiểu 10 năm, nhưng E-HSDT nhà thầu chỉ kê khai có 6 năm. Vậy, khi đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có được yêu cầu nhà thầu kê khai lại hoặc kê khai bổ sung không?

22/04/2021 15:02

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì hệ thống tự động đánh giá các nội dung: Lịch sử không hoàn thành hợp đồng, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hàng năm, nguồn lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự trên cơ sở thông tin mà nhà thầu kê khai trên webform trong E-HSDT.

Tổ chuyên gia đánh giá các nội dung còn lại ngoài các nội dung nêu tại Điểm a khoản này trên cơ sở thông tin mà nhà thầu kê khai trên webform trong E-HSDT.

Đối với vấn đề của ông Thắng, việc đánh giá nhân sự chủ chốt được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, tổ chuyên gia.

Chinhphu.vn