In bài viết

Cách tính chi phí giám sát thi công xây dựng

(Chinhphu.vn) - Ông Võ Tuấn Anh (Đắk Lắk) hỏi, căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì dự toán gói thầu thi công xây dựng có được tính cả phần vật tư bên A cấp để thi công gói thầu không?

22/01/2021 10:02

Chi phí giám sát phần lắp đặt vật tư trong định mức theo Quyết định số 4970/QĐ-BCT về việc công bố định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp được xác định theo định mức của Bảng 2.21 (giám sát chi phí thi công xây dựng) hay Bảng 2.22 (giám sát thi công lắp đặt thiết bị) của Thông tư số 16/2019/TT-BXD?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Dự toán gói thầu xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo Điểm 1 Mục VII Phụ lục số 2 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng quy định chi phí giám sát thi công xây dựng được xác định theo định mức tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng.

Việc giám sát gói thầu thi công xây dựng thực hiện theo định mức tại Bảng 2.21, giám sát gói thầu lắp đặt thiết bị thực hiện theo định mức tại Bảng 2.22 Phụ lục số 2 Thông tư số 16/2019/TT-BXD.

Chinhphu.vn