In bài viết

Cách tính chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công

(Chinhphu.vn) – Đối với công trình dân dụng cấp 2 có chi phí trực tiếp của nhóm, loại công trình là 50 tỷ đồng thì định mức chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công để xác định dự toán là 1,1%.

16/12/2020 07:02

Ông Võ Quốc Thiều (TPHCM) hỏi, căn cứ Bảng 3.9 Bảng chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công của Phụ lục số 3 Thông tư số 09/2019/TT-BXD, khi lập dự toán có chi phí trực tiếp của từng loại, từng nhóm công trình nằm trong khoảng của Bảng 3.9 nói trên thì định mức lấy theo cận hay phải nội suy?

Ví dụ: Ông Thiều lập dự toán công trình có chi phí trực tiếp trong dự toán của công trình dân dụng cấp 2 là 50 tỷ đồng.

Vậy định mức chi phí nhà tạm lấy cận < 100 tỷ đồng trong Bảng 3.9 là 1,1% hay phải nội suy trong khoảng <15 tỷ đồng là 1,2% và <100 tỷ đồng là 1,1% (giá trị nội suy là 1,17%)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công được xác định theo quy định tại Mục 3.1.2 Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Khoản 4 Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó, đối với công trình dân dụng cấp 2 có chi phí trực tiếp của nhóm, loại công trình là 50 tỷ đồng thì định mức chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công để xác định dự toán là 1,1%.

Bộ Xây dựng lưu ý, trường hợp công trình trong nội dung văn bản nêu thuộc dự án có quy mô lớn từ nhóm A trở lên, người quyết định đầu tư cho phép tổ chức triển khai thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công cho từng công trình, từng gói thầu xây dựng theo từng giai đoạn kế hoạch thực hiện dự án thì định mức tỷ lệ (%) chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công này được điều chỉnh với hệ số k = 0,9.

Chinhphu.vn