In bài viết

Cách tính dự toán chi phí khảo sát xây dựng

(Chinhphu.vn) – Dự toán xây dựng công trình được xác định theo Phụ lục số 02 Thông tư số 09/2019/TT-BXD. Khi lập dự toán xây dựng công trình các khoản mục chi phí xây dựng, thiết bị, tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác không bao gồm dự phòng.

05/11/2020 11:02

Theo phản ánh của bà Nguyễn Ngọc Ánh, dự toán khảo sát được tính theo công thức: Gks = [(T GT TL) Cpvks] x (1 TGTGT) Cdp. Bà Ánh hỏi, như vậy việc tính chi phí dự phòng trong dự toán khảo sát có bị trùng lặp với chi phí dự phòng (= Gdp1 Gdp2) của tổng hợp dự toán xây dựng hay không? Và nếu trùng nhau thì xử lý như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khảo sát xây dựng là một nội dung của chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Dự toán xây dựng công trình được xác định theo Phụ lục số 02 Thông tư số 09/2019/TT-BXD. Khi lập dự toán xây dựng công trình các khoản mục chi phí xây dựng, thiết bị, tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác không bao gồm dự phòng.

Trường hợp khi lập dự toán khảo sát xây dựng để phê duyệt riêng thì dự toán chi phí khảo sát gồm chi phí dự phòng, phương pháp xác định dự phòng theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn