In bài viết

Cách tính mức trích lập Quỹ bổ sung thu nhập

(Chinhphu.vn) – Quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án do Nhà nước quy định được tính cho cả năm, không phải tính theo tháng.

07/12/2020 15:02

Ông Nguyễn Tuấn Đạt công tác tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc nhóm II. Ông có tham khảo Khoản 2 Điều 19 Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định mức trích Quỹ bổ sung thu nhập như sau: Tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

Ông Đạt hỏi, 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ công chức, viên chức do Nhà nước quy định tính theo tháng hay cả năm?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 19 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; trong đó quy định như sau:

“2. Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập: Tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án do Nhà nước quy định”.

Quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án do Nhà nước quy định theo quy định nêu trên được tính cho cả năm, không phải tính theo tháng.

Chinhphu.vn